Uiszczenie opłaty
Konto Użytkownika

Uiszczenie opłaty

pay 02 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, 2 osie

0.101 EUR/km

pay 03 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, 3 osie 0.126 EUR/km
pay 04 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, o liczbie osi 4 i więcej 0.152 EUR/km

Dla pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu i Łączności Republiki Białoruś z dnia 16 maja 2023 r. nr 24 w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Łączności Republiki Białoruś z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 21 określone są następujące stawki opłat w celu obliczenia wysokości opłat za przejazd pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Okres ważności elektronicznej winietyWysokość opłaty za elektroniczną winietę, Euro
15 dni kalendarzowych 18
30 dni kalendarzowych 28
1 rok kalendarzowy* 96

*Elektroniczna winieta z rocznym okresem ważności obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia właściwego roku, a także przez ostatnie 15 dni kalendarzowych roku poprzedzającego (tj. od 17 do 31 grudnia włącznie) i pierwsze 15 dni kalendarzowych roku następującego (od 1 do 15 stycznia włącznie).

Opłata jednorazowa zgodnie z taryfą

W przypadku naruszenia zasad korzystania z drogi płatnej użytkownik ma możliwość w ciągu dwóch godzin od chwili popełnienia naruszenia uiszczyć opłatę jednorazową za przejazd zgodnie z taryfą w celu uniknięcia naliczania opłaty w zwiększonej wysokości.

Wysokość opłat za przejazd pojazdów drogami płatnymi republiki białoruś –opłata jednorazowa zgodnie z taryfą

Kategoria pojazdu Liczba osi Wysokość opłaty jednorazowej za przejazd zgodnie z taryfą, Euro
w odniesieniu do faktów dotyczących uiszczenia opłaty w niepełnej wysokości w odniesieniu do faktów niezapłacenia

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie

                                                nie dotyczy 12
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 2

16

32

3
4 i więcej

Opłata w zwiększonej wysokości

W przypadku naruszenia zasad korzystania z dróg płatnych w systemie BelToll nagrywane jest naruszenie, za które pobierana jest opłata w zwiększonej wysokości. Wysokość opłat drogowych za przejazd pojazdów drogami płatnymi Republiki Białoruś w zwiększonej wysokości została ustalona w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu i Łączności Republiki Białoruś z dnia 16 maja 2023 r. nr 24 w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Łączności Republiki Białoruś z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 21:

Kategoria pojazdu Liczba osi Wysokości opłat w zwiększonej wysokości, Euro
w przypadku stwierdzenia uiszczenia opłaty w niepełnej wysokości w przypadku stwierdzenia niezapłacenia
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie                                            nie dotyczy 100
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 2

130

260

3
4 i więcej